Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/658/17 a OB/644/17

Vzorek vody z veřejného řadu - nejnovější vzorek ze dne 23.5.2017 - ÚPLNÝ VZOREK dle plánu odběru vzorků na rok 2017 a Kontrolní ÚPLNÝ VZOREK provedený KHS dne 13.6.2017

Zveřejňujeme nejnovější vzorek z veřejného vodovodu Stratov, jež byl na základě schváleného plánu odběrů na rok 2017 odebrán dne 23.5.2017 na adrese č.p. 90 v rozsahu - ÚPLNÝ VZOREK - doplněný o odběry na pesticidy.

Protokol o zkoušce - ZDE.


Krajská hygienická stanice provedla dne 13.6.2017 svůj kontrolní odběr z veřejného vodovodu Stratov, na adrese č.p.101 taktéž v rozsahu - ÚPLNÝ VZOREK - doplněný o odběry na pesticidy.

Protokol o zkoušce - ZDE.

Na základě Protokolu o kontrole - ZDE, jež byl zpracován na základě odebraného kontrolního vzorku, bylo konstatováno (oba tyto parametry jsou zvýšené i ve vzorku, jež byl odebrán dne 23.5.2017 - uveden výše) v č.10 na straně 3 následující: 

"Dle vyhlášky 252 je mezní hodnota ukazatele „chloridy“ 100 mg/l. Ve zkoumaném vzorku vody byla zjištěna hodnota tohoto ukazatele 137 mg/l.
V roce 2015 bylo provedeno posouzení hydrogeologických poměrů v okolí vodního zdroje z něhož je vodovod pro veřejnou potřebu Stratov zásobován pitou vodou. Na základě tohoto posouzení je voda klasifikována se zvýšenou mineralizací NaCl a tím zvýšenou přítomností iontů Na a Cl. Zvýšená koncentrace chloridů v podzemní vodě je přírodního původu a proto se hodnoty chloridů až do 250 mg/l považují za vyhovující požadavkům vyhlášky 252. Vývoj koncentrací chloridů je nadále sledován.

Mezní hodnota ukazatele „konduktivita“ dle vyhlášky 252 je 125 mS/m. Hodnota, zjištěná v odebraném vzorku vody, je 144 mS/m. Hodnota ukazatele „konduktivita“ není hodnocena jako nadlimitní s ohledem na přímou souvislost s naměřenou vyšší hodnotou chloridů.

Laboratorní expertízou bylo zjištěno, že kvalita vody v daném rozsahu vyšetření vyhovuje § 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 252."

Toto vyhodnocení se vztahuje i na vzorek odebraný dne 23.5.2017, kde je záběrem uvedeno, že nevyhovuje vyhlášce 252. I tento vzorek je tedy v pořádku a kvalita vody vyhovuje§ 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 252.

Protokol o zkoušce v čl.10 na straně 3 dále konstatuje toto:

"Závěr:
Kontrolovaná osoba dle zjištěných skutečností splnila povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 věta první zákona č. 258, při provozu vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovod Stratov, provozovatel: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 00239828, tj. zajistila, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle § 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 vyhlášky.
Výsledek rozboru je podrobně uveden v protokolu o zkoušce č. 64228/2017 - ZDE. Tento byl doručen provozovateli vodovodu společně s protokolem o kontrole."

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zodpovídá: Josef Horvát

Zpět