Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

!!!! AKTUALIZACE - Rekonstrukce třech částí vodovodu - prosím čtěte !!!!!


AKTUALIZACE KE DNI 3.9.2019!!!!

Jak bylo uvedeno v aktualizaci ze dne 8.8.2019, termín rekonstrukce vodovodu v úseku S1 a S2 bude zahájen až po otevření nadjezdu v Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že nadjezd byl otevřen v pondělí 2.9.2019 a tudíž již zde nevede objízdná trasa, mohou být po instalaci dopravního značení, která proběhne ve středu 4.9.2019 zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu. V první fázi to bude úsek S1, tedy od č.p. 56, přes křižovatku směrem na Lysou nad Labem až po poslední dům č.p.137 před cestou na hřbitov. Poté (předpoklad je okolo 20.9., ale záleží na počasí, na tom, jak půjdou práce na úseku S1 - o termínech budeme informovat) budou zahájeny práce na úseku S2.

Původní záměr, kdy měla být silnice jednosměrně uzavřena byl přehodnocen a bude se jednat pouze o částečné omezení dopravy a provoz bude zachován v obou směrech.

I když skončila objížďka, vyzýváme vás k opatrnosti při průjezdu či průchodu staveništěm.

MAPKA úseků:

c

 

PŘEDCHOZÍ AKTUALIZACE KE DNI 8.8.2019!!!!

V pátek 1.8. byly zasypáním děr v komunikaci dokončena rekonstrukce úseku S3 ( po dokončení všech úseků bude provedeno doasfaltování povrchů na všech částech, tedy S1, S2 a S3 ). Rekonstrukce úseku S1 a S2 bude zrealizována po otevření nadjezdu v Lysé nad Labem a ukončení objízdné trasy přes naší obec. O termínu zahájení prací a jejich průběhu budete informováni.

Děkujeme za pochopení.

mapka:

c


AKTUALIZACE KE DNI 25.7.2019!!!!

V současnosti jsou na úseku S3 hotovy přípravné práce na vlastní přepojení, propojeno nové potrubí od křižovatky až k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a čeká se na výsledky rozboru vody v novém potrubí po proplachu a desinfekci. Výsledky rozboru by měly být známy v úterý 30.7. Následovat v dalších dnech pak bude přepojení, napojení na hlavní řady a přepojení přípojek. O postupu prací budete informováni.


AKTUALIZACE KE DNI 22.7.2019!!!!

V úterý 23.7. dojde na úseku S3 (jeho trasa je popsána v textu z předchozích aktualizací) k první fázi přepojování stávajícího potrubí na rekonstruované. Z tohoto důvodu bude cca od 9,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v ulici "Bédovka" , prodloužená "Bédovka" a v  ulici od křižovatky naproti bytovce č.p. 77 až k firmě Pěstitel Stratov, a.s., včetně samotné firmy Pěstitel Stratov, a.s. Pravděpodobně v týdnu od 29.7 do 2.8. dojde ještě dvakrát ke krátkodobému přerušení dodávky vody. O termínech budete informováni.

Děkujeme za pochopení.


AKTUALIZACE KE DNI 17.7.2019!!!!

Rekonstrukce třech částí vodovodu, probíhající v termínu od 8.7.2019 do cca 31.10.2019

Vážení spoluobčané. Přinášíme aktuální informace o plánované rekonstrukci některých hlavních vodovodních řadů. Dne 8.7. bylo prováděcí firmou převzato, za účasti technického dozoru, staveniště. Nyní dochází k vytyčení sítí a administrativním krokům, jež je nutné udělat před zahájením prací. V současnosti probíhají práce na úseku S3 (od křižovatky u bytovky č.p.77 k firmě Pěstitel Stratov, a.s.). Ve čtvrtek a v pátek budou prováděny řízené protlaky se zatažením potrubí. V týdnu od 22.7. do 26.7. se bude vystrojovat nový vodovodní řad, desinfikovat a v případě kladného výsledku bakteriologického rozboru pak dojde k přepojení všech objektů a dalších řadů na nový vodovod. Pokud vše půjde podle předpokladů, mělo by toto proběhnout nejpozději do 30.7.2019. Z důvodu změny technologie prací na úseku S1-1 - směr od hospody na druhé straně na Lysou nad Labem - kdy budou využity řízené protlaky, se rozeběhla jednání s prováděcí firmou, stavebním dozorem, Dopravním inspektorátem Policie ČR a Odborem dopravy ohledně minimalizace omezení dopravy. Na základě dohody bylo dohodnuto, že realizace úseku S1-1 (od křižovatky směrem na Lysou nad Labem) a úseku S2 (ze šachty před sálem hospody č.p.78 směrem na Kostomlaty s odbočením za č.p.106 do uličky) proběhne až po otevření nadjezdu v Lysé nad Labem a zrušení objížďky, které je plánováno do konce září 2019. Nejpozději by tedy práce na úsecích S1-1 a S2 začaly 1.10.2019. V případě, že by byl nadjezd zprovozněn dříve, a tedy objížďka skončila dříve, tak by, dle možností prováděcí firmy, započaly práce dříve než 1.10.2019. V opačném případě, tedy pokud by se otevření nadjezdu posunulo, započaly by práce i tak 1.10.2019 pravděpodobně s původním návrhem zjednosměrnění části komunikace od křižovatky na Lysou nad Labem. S pracemi je totiž třeba skončit do 31.10.2019, neboť pak již komunikace přecházejí do tzv. zimního režimu a Správa a údržba silnic nepovolí práce, jež zasahují do jejich komunikací. To se týká i výstavby chodníků, která by měla být zahájena 1.4.2020, tedy neprodleně po konci zimního režimu komunikací. I proto je třeba některé části vodovodu vyměnit ještě v letošním roce, aby nebyla brzděna stavba chodníků.

Pochopitelně, a to se týká všech tří etap, do toho mohou vstoupit nepředvídané věci - nepřízeň počasí, atd. - v tom případě, samozřejmě pokud ty důvody budou objektivní může dojít k prodloužení realizace.

Podrobnější údaje lze zjistit na obecním úřadě z projektové dokumentace, která je k dispozici na obecním úřadě. O průběhu prací budeme průběžně informovat na úřední desce a webových stránkách obce.

Děkujeme za pochopení, rekonstrukci je nutné provést.


Sdělení ze dne 12.7.2019:

Vážení spoluobčané. Přinášíme aktuální informace o plánované rekonstrukci některých hlavních vodovodních řadů. Dne 8.7. bylo prováděcí firmou převzato, za účasti technického dozoru, staveniště. Nyní dochází k vytyčení sítí a administrativním krokům, jež je nutné udělat před zahájením prací. Z důvodu změny technologie prací na úseku S1-1 - směr od hospody na druhé straně na Lysou nad Labem - kdy budou využity řízené protlaky, by mohlo dojít ke změně omezení dopravy, aby se co nejvíce minimalizovaly či úplně zrušily uzavírky celých pruhů a tím zjednosměrnění této části komunikace s objížďkou přes Milovice. Vyžaduje to nějaké administrativní úkony a vyjádření některých orgánů, což zabere čas. Předpokládáme, že by se práce na úseku S1-1 zahájili koncem července. Z tohoto důvodu bude nejprve realizován úsek S3 - od křižovatky u bytovky č.p.77 k firmě Pěstitel Stratov, a.s.. Zahájení prací na úseku je plánováno na pondělí 15.7., kdy budou spíše řešena místa pro sondy na stávajících přípojkách, na veřejném osvětlení a na elektřině a další. Ve středu 17.7. je kontrolní den, kdy bude odsouhlasen další postup. Průběžně Vás budeme informovat o průběhu prací a termínech na jednotlivých úsecích.

Děkujeme za pochopení.


Původní sdělení:

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o nejbližší investiční akci v naší obci, kdy proběhne od cca druhého týdne v červenci do cca konce září ve třech etapách plánovaná rekonstrukce některých hlavních vodovodních řadů. Nejprve se začne úsek vodovodu po pravé straně komunikace od křižovatky směrem na Lysou nad Labem. Zde jsou vyprojektovány dva úseky, ovšem realizovat se bude pouze jeden, a to S1-1, tedy od křižovatky na Lysou nad Labem, protlak pod komunikací,  okolo prodejny Jednoty kde se cca před domem č.p.56 napojí na stávají vodovod a tím dojde i k zokruhování, tedy propojení páteřních řadů. Tato etapa začne dle harmonogramu 8.7.2019 převzetím staveniště a měla by trvat cca 5 týdnů. Přinese s sebou i dopravní omezení, jejichž rozsah nelze přesně odhadnout. Samozřejmě je v zájmu všech, tedy nás i stavební firmy, aby ta omezení bylo co nejmenší, ovšem je možné, že na nezbytně nutnou dobu může být provoz v tomto úseku i jednosměrný. To je odsouhlaseno i Policií ČR a odborem dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem. Omezení provozu a dopravní značení je taktéž schváleno Policií ČR a odborem dopravy a bude umístěno v souladu s tímto povolením. Současně při přepojování přípojek na nový hlavní řad budou některé nemovitosti dočasně - předpoklad je maximálně na jeden den - odpojeny od dodávky vody, aby mohly být přepojeny na nový řad. O tomto budou majitelé nemovitostí zástupci prováděcí firmy včas informováni. Rekonstrukce je dlouhodobě plánována, a to i z důvodu poruchovosti stávajícího litinového potrubí. Termín jsme vybrali záměrně do prázdnin, kdy předpokládáme nižší provoz.

Mapka části S1-1:                                                                  na lysou

Po dokončení prvního úseku S1-1 bude následovat úsek S2, kdy ze šachty před sálem hospody č.p.78 směrem na Kostomlaty s odbočením za č.p.106 do uličky, kde bude napojen na již zrekonstruovanou část vodovodu. Tím dojde opět k zokruhování páteřních řadů a tedy větší variabilitě (a tedy zmenšení počtu objektů, které by byly bez dodávky vody) při údržbě, opravách, atd. veřejného vodovodu. Zde je trasa v podstatě celá v zeleni, pouze půjde asfaltem před hospodou. Dopravní omezení u této části by měla být minimální. Realizace dle harmonogramu by měla proběhnout od 12.8. do 31.8. Opět tam dojde k dočasnému odpojení objektů od dodávky vody, a to na nezbytně nutnou dobu, která by neměla překročit jeden den.

Mapka části S2:

S2

Posledním úsekem je S3, kdy bude vyměněno staré litinové potrubí v komunikaci k firmě Pěstitel, konkrétně ze šachty, která je za odbočkou do komunikace až k areálu firmy Pěstitel. Ani tento úsek by neměl přinést žádné velké omezení provozu (kromě vozidel, jež budou jezdit do firmy Pěstitel) a v podstatě celý probíhá na místní komunikaci. I zde majitelé vodovodních přípojek, napojených z tohoto řádu budou dočasně, na nezbytně nutnou dobu odpojeny od dodávky vody. Stejně jako ve výše uvedených případech o tomto budou včas informováni. Realizace této etapy by měla trvat dle harmonogramu od 2.9. do 15.9..

Pochopitelně, a to se týká všech tří etap, do toho mohou vstoupit nepředvídané věci - nepřízeň počasí, atd. - v tom případě, samozřejmě pokud ty důvody budou objektivní může dojít k prodloužení realizace.

Mapka části S3:

S3

HARMONOGRAM - ZDE


3. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka