Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

CHODNÍKY OD KŘIŽOVATKY NA MILOVICE PŘI KOMUNIKACI NA MILOVICE - DO KONCE OBCE

NÁVRH SE PROZATÍM NEZPRACOVÁVÁ

  • CHODNÍKY OD KŘIŽOVATKY NA MILOVICE PŘI KOMUNIKACI NA MILOVICE - DO KONCE OBCE

NÁVRH SE PROZATÍM NEZPRACOVÁVÁ

DALŠÍ INFORMACE:

V této podobě budou vystaveny do 10.8.2015, kdy také bude možné vznést z vaší strany podnětné připomínky, jenž budou dle možností (legislativních, technických, atd.) do návrhu zapracovány. Některé podněty, jenž byly předloženy obyvateli jsme již projektantům zaslali. Do verze, jenž bude zveřejněna zapracovány prozatím nebudou, nicméně projektanti již nyní zjišťují možnosti jejich zapracování. Není totiž jednoduché skloubit již stávající infrastrukturu v trasách chodníků (stávající vjezdy na pozemky, sloupy VO, značky, vzrostlé stromy, atd.) a dále pak majetkové poměry, kdy některé pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Významnou roli v tom, co jde a nejde pak hrají i podmínky správců sítí a především správců komunikací, a to především z hlediska zasakování nebo odvodu dešťových vod, zachování vjezdů na pozemek, rozhledových poměrů, atd. Také poskytovatelé dotací mají spoustu podmínek, jenž je třeba dodržet, jinak bychom byli z  žádostí o dotaci vyřazeni ještě před vlastním výběrem mezi žadateli. Bez dotace nejsme schopni takto velkou akci zafinancovat z vlastních prostředků, takže je třeba podmínky dotačního titulu  respektovat (například šíře chodníku, vodící linie pro nevidomé, nasvětlení přechodů, sklon chodníků, atd.).

Na projektu se intenzivně pracuje, my se snažíme být maximálně nápomocni a řešit projekt i s nějakým výhledem do budoucna, kdy cílem je vytvořit komplexní a zejména koncepční a funkční řešení našeho, vašeho, veřejného prostoru.

Důležitá věc, jenž se týká všech v trase chodníků:

Jak již bylo uvedeno výše, součástí stavby budou i  vjezdy, ovšem jen v šíři chodníku, tedy cca 1,5 metru. Toto jsou uznatelné náklady, které budou spolufinancovány z dotace. Pochopitelně by bylo ideální, aby se v rámci realizace realizovaly vjezdy v  celé délce, tedy od  vaší nemovitosti až k napojení na komunikaci. Dohodli jsme se s projektanty, že každopádně dokreslí vjezdy od chodníku ke komunikaci a taktéž vjezdy od chodníku k nemovitosti. Realizace takto v celé délce navrženého vjezdu pak bude rozdělena na výše popsanou uznatelnou část a část neuznatelnou, kde pokud budete mít zájem o realizaci, bude bezpodmínečně nutná spolupráce z vaší strany – stanete se přímými účastníky schvalovacího procesu pro územní a stavební řízení, bude dotčena parcela ve vašem vlastnictví. Pro potřeby územní řízení, zde je proces jednodušší, postačí prostý písemný souhlas s realizací. Tento souhlas bychom do připraveného formuláře ve spolupráci s projektanty pro vás připravili a následně v případě vašeho souhlasu vás požádali o podpis. V navazujícím stavebním řízení pak bude nutné na základě předešlého souhlasu dotčenou část vaší parcely ošetřit smluvně a to buď smlouvou o věcném břemeni, smlouvou darovací, kupní atd. Zde bychom postupovali konkrétně případ od případu již i s vaší součinností.

Zde pak ještě jedna důležitá informace:

Není třeba, i když bude vjezd vyprojektován celý, tedy od vaší nemovitosti až po napojení na komunikaci, aby byl v rámci stavby zhotoven. Výhodou však bude, že už bude jednou povolen a může být realizován později. Je tedy určitě dobré, mít vjezd povolen a nepostavit, než nepovolen a stavět tzv. „na černo“. Zvažte tedy tuto možnost. V případě, že by jste poté dělali vjezd na vlastní náklady dodatečně a tento nebyl součástí projektu, tedy povolení, budeme chtít striktně, aby jste si nechali zpracovat projektovou dokumentaci, k ní měli veškerá vyjádření dotčených orgánů a pochopitelně měli veškerá povolení, tj. územní rozhodnutí a stavební povolení.

Zvažte tedy možnost, aby byl váš vjezd součástí projektu v celé délce. Vše bude vyřízeno za vás, budeme od vás požadovat pouze výše uvedenou jednoduchou součinnost.

Jak již bylo sděleno, v termínu od 24.7.2015 do 9.8.2015 zde budou zveřejněny návrhy prvních dvou etap.

Předběžný časový harmonogram:

  1. V   době od 24.7. do 2.8. včetně budou návrhy zveřejněny pouze na internetových stránkách obce.

  2. Dne 3.8.2015 od 16 do 19 hodin bude možné návrhy vidět v elektronické podobě v zasedací místnosti obecního úřadu, kde vám odpovíme na obecné otázky ohledně projektu.

  3. Dne 5.8.2015 od 16 do 19 hodin bude možné návrhy vidět v elektronické podobě v zasedací místnosti obecního úřadu, kde vám odpovíme na obecné otázky ohledně projektu.

  4. V dnech od 3.8.2015 do 10.8.2015 do 8,30 hodin je možné podat písemně váš podnět k návrhu projektu, a to včetně případného nákresu, který by však už měl nějak korespondovat s předloženým návrhem.

  5. V týdnu od 10.8.2015 do 16.8.2015 bude mít projekční firma čas na zapracování vašich podnětů (pokud budou oprávněné, technicky realizovatelné, budou zapadat do rázu naší obce, nebudou mít vliv na případné přidělení dotace a budou mít naději projít schvalovacím procesem dotčených orgánů).

  6. V týdnu 17.8.2015 do 21.8.2015 (toto ještě bude upřesněno v prvním srpnovém týdnu) se bude konat veřejné projednávání návrhu projektu chodníků za účasti zástupců projekční firmy, kteří odpoví na vaše dotazy, podněty, připomínky, atd. Pokusíme se, aby zde byl i zástupce stavebního úřadu, případně dopravní policie.

Datum vložení: 15. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2022 15:34