Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Lokalita Za Radostí II

18.9.2013 - podklady z předání vytyčených pozemků
V příloze - ZDE.
9.7.2013 - měření radonu
Dnešní den byly poptány firmy ve věci měření radonu pro všechny pozemky v lokalitě Za Radostí II. Jakmile obdržíme nabídky, vyhodnotíme je a pokud bude nějaká přijatelná, objednáme hromadný průzkum radonu. Výsledně by to mělo být o dost levnější, než když by si ho dělal každý sám.
9.7.2013 - měření hluku
V přiloženém souboru najdete výsledky z měření hluku, které proběhlo v březnu (tedy když ten zelený pás od trati byl holý - nezarostlý) v řadě nad pozemky, jejichž majiteli jste se stali či se stanete. Výsledek prosím předejte nebo zašlete projektantovi, aby mohl případně zakomponovat do projektu jeho výsledky. Nejedná se o žádné dramatické hodnoty s přihlédnutím k tomu, že se v relativní blízkosti nachází železniční trať. Měření ZDE.
7.7.2013 - kolaudační řízení na infrastrukturu
Dne 4.7.2013 proběhlo kolaudační řízenmí na všechny sítě, kromě přípojek NN, s jejichž výstavbou by se mělo začít cca kolem 20.7. a termín dokončení je 20.10.2013. Vzhledem k tomu, že nebyly přítomni zástupci všech dotčených orgánů a bylo třeba dodělat nějaké terénní úpravy, nebyly prozatím vydány kolaudační rozhodnutí. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat na e-mail.
20.4.2013 - podání žádosti o stavební povolení na přípojky NN
Dne 9.4.2013 se rozeběhlo stavební řízení na přípojky NN - přípojky elektro. Zhruba do 60-75 dnů by mělo být, v případě že nikdo nebude brzdit stavební řízení, vydáno stavební povolení s nabitím právní moci. Po tomto termínu bude možné podávat žádost o stavební povolení či jiný druh povolení stavby.
 
8.4.2013 - vjezdy na pozemek
V případě, že někdo z Vás chce posunout vjezd na pozemek, je třeba toto oznámit a se zákresem umístění poslat na e-mail obce nebo přímo starosty. Na základě dotazu na stavebním úřadě sděluji, že blíže, než je 2 metry od hranice sousedního pozemku vjezd být NEMŮŽE. Tak aby jste zbytečně nevyvíjeli snahu s tím počítat. V případě, že jste již posílali umístění vjezdu, tak vás žádám, v případě že to ještě někde v elektronické podobě máte, aby jste nám to poslali ještě jednou na e-mail obce nebo starosty.
 
14.3.2013 - VYJÁDŘENÍ ČEZ K REALIZACI PŘÍPOJEK ELEKTRO K POZEMKŮM
V přiloženém SOUBORU najdete vyjádření ČEZ Distribuce k termínu realizace přípojek elektro k pozemkům v lokalitě.
11.3.2013 - ZAHÁJENÍ PRACÍ NA VÝSTAVBĚ INFRASTRUKTURY
Na základě dohody s prováděcí firmou by mělo dne 18.3.2013 dojít k zahájení prací na výstavbě infrastruktury v lokalitě Za Radostí II.

11.3.2013 - PRVNÍ SMLOUVA NA KATASTRU

Milí žadatelé, máme za sebou další malý mezník, a sice první smlouvu, která je již vložena na Katastr nemovitostí. Pokud by se někdo chtěl podívat, tak se jedná o vklad č. V - 973 / 2013 - 208.
 

11.3.2013 - Podpisy smluv:

Vážení žadatelé, kteří jste byli úspěšní se svími žádostmi a ještě jste nesmlouvu nepodepsali nebo nemáte dohodnut termín podpisu, učiňte tak co nejdříve, neboť se blíží termín, do kterého musíte smlouvu podepsat. Tento termín je stanoven na 22.3.2013 včetně. V první fázi žádáme o zaslání podkladů - datum narození (do smlouvy), rodné číslo (do návrhu na vklad), adresu trvalého pobytu, pokud máte jinou doručovací adresu, tak i tu.
Děkujeme za pochopení. 
 
10.3.2013 - Měření hluku z dopravy
Jak bylo sděleno na společných schůzkách, nechali jsme udělat 24hodinové měření hluku z dopravy (komunikace a vlaky). Jeho výsledky zveřejníme ve formě protokolu, který bychom měli obdržet do konce tohoto týdne. 
 

Ke stažení:

GEOMETRICKÝ PLÁN:
6.12.2012
Dnes proběhla schůzka uchazečů /žadatelů/ o pozemky. Z 22 pozvaných žadatelů se jich bohužel 8 nedostavilo a 1 před začátkem schůzky odstoupil od žádosti z finančních důvodů. Byl dohodnut další termín - čtvrtek 10.1.2013 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Tam již budou definitivně rozděleny pozemky dle pořadí v pořadníku. Pokud se někdo nezúčastní a nepošle za sebe náhradu s plnou mocí, bude přesunut až na konec a právo výběru přejde na ty následující v pořadí. Žadatelé budou obesláni během přísšího týdne, tedy od 10. do 14.12.2012.

28.11.2012

Dnes proběhlo veřejné otevírání obálek veřejné zakázky akce zasíťování lokality Za Radostí II. O zadávací dokumentaci požádalo 26 firem, v termínu podalo nabídku 25 firem. Na základě hodnotících kritérií následně doporučí hodnotící komise nejlepší nabídku. Konečné slovo ve výběru zhotovitele bude mít zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání. Termín zahájení výstavby je závislý na mnoha skutečnostech. O dalších novinkách budete infomováni.
 
27.11.2012
Dne 26.11.2012 bylo obesláno prvních 22 žadatelů z pořadníku, kteří se vyjádřili kladně ke své žádosti, tedy že nadále mají zájem o stavební pozemek ve Stratově. Žadatelé byli pozváni na společnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 6.12.2012 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Stratově.
Taktéž bylo obesláno 5 žadatelů, kteří jsou prozatím náhradníky a v případě, že některý z 22 žadatelů z jakýchkoliv důvodů odstoupí, budou oslovováni žadatelé dle pořadí v pořadníku.
 
2.10.2012
Zastupitelstvo obce schválilo na 15.veřejném zasedání dne 26.9.2012 usnesením 4d. cenu za 1m2 zasíťovaného pozemku. Cena byla stanovena na 770,- Kč / m2. Zájemci, kteří odpověděli kladně, mají stále zájem o koupi pozemku a jsou mezi prvními 22 žadateli budou informováni o dalším postupu ve věci koupě pozemků a termínu společné schůzky. Dopis obdrží poštou nebo e-mailem s dostatečným předstihem, nejpozději do 19.10.2012.
 
30.7.2012
Projekty k jednotlivým inženýrským sítím (kromě přípojek elektro - to zařizuje ČEZ) jsou zhotoveny, v současnosti se dávají dohromady vyjádření jednotlivých dotčených orgánů dle požadavku stavebního odboru a odboru životního prostředí. Předpokládáme, že nejpozději do poloviny září budou všechny podklady připraveny a budeme žádat o stavební povolení. V prvních 14 dnech srpna 2012 oslovíme e-mailem, (pokud kontakt máme) nebo poštou žadatele z pořadníku, zda-li mají ještě zájem o stavební pozemek. Nejpozdeji do poloviny září bude známa přesná cena za m2 pozemku, kterou taktéž sdělíme žadatelům z pořadníku. Každopádně dle předběžných propočtů se cena bude pohybovat v rozmezí 750 až 1000 Kč za m2.
 
19.6.2012
V současnosti probíhá zhotovení projektů pro jednotlivé sítě. Ty by měly být hotovy do konce června 2012. Poté budeme žádat o stavební povolení na jednotlivé sítě, zastupitelé by měli schválit prodejní cenu a následně bychom obesílali žadatele s informacemi a dotazem, zda-li ještě mají zájem o koupi pozemku za podmínek, které schválí zastupitelstvo. Předpokládám, že tyto dotazy rozešleme nejpozději v září 2012. Žadatelům necháme nějaký čas - cca měsíc na rozmyšlenou a poté bychom pozvali ty, kteří mají zájem a mají reálnou šanci podle pořadí pozemek získat. K prodeji bude 22 pozemků. V případě, že by se změnily Vaše kontaktní údaje - především e-mail, dejte nám prosím vědět.
 
29.3.2012
Katastrální úřad potvrdil Geometrický plán pod číslem 269/2012. V termínu do 11.4.2012 bude vypsána veřejná zakázka na projekční práce na infrastrukturu.Následně bude vybrána firma, která provede vyprojektování sítí a bude zažádáno o stavební povolení. Jakmile dodá projektantská firma rozpočet na jednotlivé sítě, bude zkalkulována cena za m2 a obeslány žadatelé z pořadníku.
 

19.3.2012

Na Katastrální úřad byl vložen Geometrický plán lokality.
 

7.2.2012

V současnosti probíhází zhotovení geometrického plánu lokality, který je třeba s již zhotoveným výškopisem a polohopisem k přípravě projektů pro stavební povolení a provádění stavby na jednotlivé inženýrské sítě.
 
červen 2011
V lokalitě Za Radostí II se připravují pozemky k zasíťování a následném prodeji zájemcům, kteří si podali žádost o zařazení do pořadníku na prodej pozemků. Žádosti jsou nadále přijímány osobně nebo v elektronické podobě, kdy stačí uvést v textu:
" Žádám o zařazení do pořadníku na prodej pozemků v lokalitě Za Radostí II "
a uvést kontaktní údaje - celou adresu, telefon a e-mail.
 
Žadatel obdrží písemnou zprávu na e-mail o přijetí žádosti s obdrženým jednacím a pořadovým číslem.
 
28.6.2011
V současnosti je příprava lokality ve stavu dokončení geometrického plánu(GP), který je nyní na Katastrálním úřadu k zapsání. Po odsouhlasení GP budou vypsány veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektů včetně rozpočtů na jednotlivé části infrastruktury (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace). Podle rozpočtu bude stanovena cena za m2 a osloveni formou e-mailu zájemci z pořadníku.
 
Zde je náhled lokality s předpokládanou podobou včetně velikosti pozemků: