Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Nový "průzkumný" vrt

Realizace: říjen 2014 - květen 2015

Akce je spolufinancována z dotace v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), 58. výzva OPŽP, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu krajiny a přírody (ERDF), oblast podpory 6.6.

v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), 50. výzva, Prioritní osa 3, oblast podpory 3.1

Realizace obnášela vybudování nového vrtu, který by měl být v budoucnu ( v případě, že bude mít parametry pitné vody - v případě potřeby s úpravou) zdrojem pitné vody pro obec Stratov.

Vrt je dokončen dle schválené projektové dokumentace, do hloubky 115 metrů. Dle projektu následně proběhly veškeré zkoušky - čerpací, přetoková, atd., v různých časech zkoušek byly odebrány vzorky pro laboratoř a na základě rozborů odebraných vzorků byla vyhotovena Závěrečná zpráva - ZDE. V Závěrečné zprávě je na straně 8 konstatováno, že podzemní vodu z nového vrtu lze po úpravě považovat za pitnou.

V současnosti tedy pracujeme na legalizaci vrtu - územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, kolaudace a zároveň řešíme prozatím formou poptávky, u různých provozovatelů, možnosti úpravy. Souběžně s tím také pracujeme na přípravě podkladů k rekonstrukci přivaděče od vrtů k vodojemu.

AKTUÁLNÍ STAV ke dni 15.7.2015:

  • máme vydané závazné stanovisko vodoprávního úřadu - vydáno dne 10.4.2015
  • na základě vydaného závazného stanoviska jsme požádali dne 13.4.2015 o vydání územního rozhodnutí - v současnosti jsme těsně před vydáním územního rozhodnutí. Po něm bude následovat žádost o vydání stavebního povolení.
  • dne 23.4.2015 proběhla dohlídka (kontrola) realizace akce na místě projektovým manažerem poskytovatele dotace (SFŽP) - bez závad - byla doplacena dotace v přislíbené výši