Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

KOMUNIKACE k firmě Pěstitel - návrh rekonstrukce a rozšíření

13.3.2019 - Stav prací na projektové dokumentaci k rekonstrukci a rozšíření

Aktuální informace ohledně projektové dokumentace k rekonstrukci a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel a příjezdu k rodinným domům jsou následující.

Pozemky:

Pozemky soukromých majitelů, jež budou zasahovat dle navrženého projektu do budoucí komunikace (a chodníku) byly v rámci po dohodě s Pozemkovým úřadem začleněny do Komplexní pozemkové úpravy v obci Stratov, která má dne 14.3.2019 závěrečné projednání. Tyto pozemky tedy budou obecní a původní majitelé za ně obdrží jiné, náhradní.

Projektová dokumentace:

Projektová dokumentace je zpracována, byly obeslány dotčené orgány s žádostí o vyjádření, kdy se připomínky některých dotčených orgánů (např. DI PČR Nymburk) zapracovaly a poslední vyjádření, které ještě nemáme, je od Hasičského záchranného sboru v Nymburce, kde se dvakrát upravovalo Požárně bezpečnostní řešení a nyní by již nic nemělo bránit podání žádosti o společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poddání žádpsti očekáváme do poloviny dubna 2019.

Starší sdělení:

11.1.2017 - Pozastavení prací na projektové dokumentaci

Obec Stratov tímto sděluje, že se nepodařilo v daném termínu shromáždit souhlasy všech majitelů pozemků, jež jsou pod stávající komunikací či navrženým rozšířením. Většina majitelů dala souhlasné stanovisko s dokumentací pro ÚR a s budoucím prodejem či směnou části pozemků pod plánovanou komunikací, sedm majitelů se bohužel vůbec nevyjádřilo, byť jsme vždy přikládali i odpovědní obálku a jeden majitel vyslovil nesouhlas. Z tohoto důvodu došlo k ukončení prací na projektové dokumentaci ve fázi studie, včetně provedeného polohopisného a výškopisného zaměření a hydrogeologického průzkumu. Tyto práce byly dokončeny, proplaceny zhotoviteli, ale bohužel bez nějakého výsledku, tedy dá se říci „vyhozené“ peníze. Na financování projektových prací a ostatních prací výše uvedených, se spolu s obcí, dle předchozí dohody, podílejí i právnické subjekty, v jejichž zájmu je taktéž komunikaci zlegalizovat, rekonstruovat a rozšířit do takové podoby, jež by byla adekvátní druhu a intenzitě dopravy po ní probíhající. V projektu měl být i chodník, veřejné osvětlení a odvodnění komunikace.

V případě, že do 23.1.2017 Ti, kteří se nevyjádřili, případně nesouhlasili, nedoručí svá souhlasná stanoviska a čestná prohlášení k budoucí směně či odprodeji části pozemků pod plánovanou komunikací, dojde k definitivnímu odložení tohoto záměru.

Již dlouhou dobu je stav komunikace nevyhovující, a to vzhledem k rozsahu a frekvenci dopravy. Vzhledem k tomu, že Obec Stratov není majitelem pozemků, tak ani nemůžeme provádět opravy stávající komunikace, což se projevuje neustálým zhoršováním jejího stavu, čímž mimo dopravních prostředků trpí i majitelé přilehlých nemovitostí. Rozšířením a rekonstrukcí jsme chtěli výše uvedený stav napravit a zlepšit tak, aby i obyvatelé přilehlých nemovitostí byli co nejvíce spokojeni.

O případných novinkách tohoto záměru Vás budeme informovat.

Starší informace

Představujeme návrh rekonstrukce a rozšíření komunikace od bytovky č.p.77 k firmě Pěstitel, a.s.. Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné rozšíření komunikace, chodník, osvětlení a odvodnění.

Prozatím je vypracována Situace dopravního řešení - ZDE.

Na základě Situace byl zpracován návrh záboru pozemků, jež se budou nacházet po tělesem komunikace či chodníku. U všech těchto pozemků bude v první fázi, pro získání Územního rozhodnutí, potřeba získat souhlasy všech vlastníků. Na tomto nyní začínáme pracovat a budeme obcházet či obesílat všechny dotčené majitele. Zároveň žádáme Krajský úřad, Správu a údržbu silnic o souhlas a o budoucí převod předmětného pozemku na obec.

V další fázi - u dokumentace pro stavební povolení - (pokud se povede získat souhlasy všech majitelů pro Územní rozhodnutí) s nimi budeme jednat o odkupu, případně výměně pozemků. V případě, že bude možné provést výměnu v rámci Pozemkových úpravy, tak bychom tuto možnost využili.

O postupu v jednáních budeme informovat.